Pravna pomoć

Pravna pomoć

Pružanje pravne pomoći medžlisima realizira se kroz dva pravca i to:

Redovne aktivnosti koje se odnose na rad Vakufske direkcije sa medžlisima IZ-a svode se uglavnom na: