Medžlis IZ Brčko primjer dobre brige o vakufima

Medžlis IZ Brčko primjer dobre brige o vakufima

Predstavnici Vakufske direkcije boravili su u radnoj posjeti Medžlisu IZ Brčko. Radna posjeta organizirana je u sklopu planskih aktivnosti Vakufske direkcije koje se odnose na radne posjete medžlisima.

Prvi dio radne posjete organiziran je sa rukovodstvom medžlisa IZ Brčko. Predstavnici Vakufske direkcije su sa predstavnicima Medžlisa IZ Brčko razgovarali o stanju vakufske imovine sa osvrtom na perspektivu odnosno mogućnosti što boljeg ekonomskog iskorištavanja vakufske imovine i stavljanja iste u funkciju.

Medžlis IZ Brčko je u saradnji sa Vakufskom direkcijom do sada uradio dosta posla vezano za popis i evidenciju vakufske imovine. U narednom periodu će se uraditi evaluacija navedene evidencije kako bi se utvrdila egzaktnost svih podataka. Prema podacima iz baze podataka Medžlis IZ Brčko raspolaže sa preko 600.000 m2 vakufske imovine. Najveći dio vakufske imovine odnosi se na zemljišne parcele.

U drugom dijelu posjete organiziran je sastanak sa predsjednicima džematskih odbora i imamima sa područja Medžlisa IZ Brčko. Tom prilikom direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović prisutnim se obratio i ukazao na značaj vakufa kroz historiju i obavezu svih da se maksimalno zalažu kada je u pitanju zaštita i unapređenje vakufske imovine. Dogovoreni su i konkretni projekti koji se odnose na stavljanje u funkciju vakufske imovine.

Na navedenom sastanku sa predstavnicima džemata razgovaralo se i o normativnim aktima koja uređuju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom, kao i o svakodnevnoj problematici s kojom se susreću džematski odbori prilikom upravljanja vakufskom imovinom. Nakon obraćanja direktora, imami i mutevelije su kroz konkretna pitanja tražili uputstva o pojedinim predmetima, odnosno instrukcije o načinu postupanja prilikom upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.

Poslije održanih sastanaka dogovoreni su konkretni koraci koje će Vakufska direkcija zajedno sa Medžlisom IZ Brčko poduzeti na identifikaciji vakufske imovine na licu mjesta, rješavanju pitanja uzurpacije od strane trećih lica te zajedničkom djelovanju na implementaciji projekata koje Medžlis planira raditi, sa posebnim akcentom na projekte koji za cilj imaju kultivisanje vakufskih parcela.

Prilikom posjete upriličen je obilazak i vakufskog zemljišta u naselju Kolobara, koje se nalazi u centru grada, radi unaprjeđenja istog i razmatranja prijedloga poslovne incijative o izgradnji stambeno poslovnog objekta na navedenoj parceli.


Fotografije