Fatnica - utvrđivanje prava na nepokretnosti

Fatnica - utvrđivanje prava na nepokretnosti

Predstavnici Vakufske direkcije u saradnji sa Medžlisom IZ Bileća ovih dana aktivno učestvuju u postupcima utvrđivanja prava na nekretninama kroz javno izlaganje na osnovu Zakona o premjeru i katastru RS. Utvrđivanje prava na nepokretnostima ovih dana se radi za KO Fatnicu gdje vakuf raspolaže određenim brojem nekretnina. 23.03.2017. godine rađeno je utvrđivanje granica vakufskih parcela i identifikacija istih na terenu. Obilježavanje navedenih parcela tokom avionskog snimanja nije urađeno, što je rezultiralo njihovim ispuštanjem kroz novi premjer ili su njihove površine znatno umanjene. U tom kontekstu Vakufska direkcija je isticanjem primjedbi tražila da se granice parcela utvrde na osnovu starog premjera što je uz voditelje postupka Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove PJ Bileća i rađeno 23.03.2017. godine

Tom prilikom utvrđene su stvarne granice harema i mezarja džamije Ahmet-paše Džezara u Fatnici, kao i utvrđivanje granica nekretnine poznate kao mezarje Ljubovića koje nije aktivno još od perioda osmanlija i koje je u potpunosti nevidljivo na licu mjesta i bez ikakvih ostataka. Na donjem dijelu mezarja vidljivo je samo nekoliko ostataka kamenog zida kojim je mezarje bilo ograđeno. Zanimljivo je da je navedeno mezarje bilo unutar nekretnina osobe srpske nacionalnosti koji je bio prisutan i koji je zahtjevao da se mezarje izdvoji iz njegove imovine. Prema nekim predanjima na ovom mezarju nalazila su se i turbeta koja su bila podignuta na mezarjima begova Ljubovića.

U narednom periodu, nakon kancelarijske pripreme, ostaje nam utvrđivanje granica još nekoliko vakufskih nekretnina na području KO Fatnica, te nam svima nama ostaje u obavezi zaštititi veliki broj mezarja na području ove katastarske općine, te zaštiti zidine džamije Ahmet-paše Džezara, kao i njen harem u kojem je se na dan utvrđivanja granica parcela nalazila stoka koja unutar zidina džamije traži hlad, a poneki nišan iznad zemlje nagovještava da su tu nekad bili mezarovi.


Fotografije

Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: